Aktualności

Legalizacja podwodomierzy…

Legalizacja podwodomierzy…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, informuje Klientów o możliwości odliczania ilości odprowadzanych ścieków z posesji o ilość wody bezpowrotnie zużytej, pod warunkiem, że wielkość jej zużycia jest opomiarowana dodatkowym wodomierzem zainstalowanym na koszt Odbiorcy usług. (art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Całość prac instalacyjnych, łącznie […]

Czytaj więcej...

Wymiana wodomierzy…

Wymiana wodomierzy…

W bieżącym roku została zaplanowana wymiana wodomierzy u wszystkich odbiorców na terenie działania ZGK w Parzęczewie. Istniejące wodomierze zostaną zastąpione wodomierzami z radiową transmisją danych do przeprowadzenia odczytów zdalnych. Wymianą objęte zostaną też istniejące wodomierze radiowe. Rozpoczęcie wymiany nastąpi od 19 lutego 2024 roku, i będzie realizowane […]

Czytaj więcej...

Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

Konserwacja sieci kanalizacyjnej…

W ramach bieżącej działalności, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wykonują przegląd i konserwację sieci kanalizacji sanitarnej będącej w naszym administrowaniu. Harmonogram planowanych czynności w 2024 roku, przedstawiamy w załączniku. Ewentualne uwagi w tym zakresie proszę kierować do biura Zakładu. Harmonogram KS-2024

Czytaj więcej...

Umowy na wywóz nieczystości płynnych…

Umowy na wywóz nieczystości płynnych…

Na dzień dzisiejszy Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, posiada podpisanych ok. 360 umów na wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych od odbiorców z terenu naszej Gminy. Tym samym wyczerpane zostały możliwości techniczne ( przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w Parzęczewie ), na większy odbiór ścieków. Dlatego też od […]

Czytaj więcej...

Planowane inwestycje…

Planowane inwestycje…

W bieżącym roku zaplanowano realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Parzęczew – etap V”, współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8. Zadanie realizowane jest przez Gminę Parzęczew i dotyczy infrastruktury komunalnej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Wartość zadania to kwota ok. […]

Czytaj więcej...

Harmonogram badania jakości wody…

Harmonogram badania jakości wody…

Jakość produkowanej wody przez nasz Zakład podlega ciągłej kontroli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie jakość wody jest monitorowana dwutorowo. W ramach czynności nadzorczych, badania wody wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu. W ramach działalności bieżącej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, prowadzi monitoring kontrolny oraz przeglądowy […]

Czytaj więcej...

Dostawa zrębek do kotłowni komunalnej…

Dostawa zrębek do kotłowni komunalnej…

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie nawiąże współprace w zakresie dostawy zrębek dla naszej kotłowni komunalnej. Szacunkowa ilość zakupu w 2024 roku – łącznie ok. 3500 mp. ( materiału opałowego klasy I – zrębka drzewa luzem – Wymagane parametry: zrębka drzewna klasy G30/W40 do G50/W40, wilgotność – do […]

Czytaj więcej...

Parzęczew Miastem…

Parzęczew Miastem…

Z dniem 1 stycznia 2024 roku, po 154 latach, z woli mieszkańców oraz dzięki staraniom władz samorządowych, Parzęczew odzyskał prawa miejskie. Tym samym Gmina Parzęczew uzyskała status Gminy miejsko-wiejskiej z siedzibą w mieście Parzęczew. Burmistrzem jest Ryszard Nowakowski. Wydarzenie to otwiera nowy rozdział w ponad 600 letniej […]

Czytaj więcej...

Życzenia….

Życzenia….

Korzystając z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku, pragniemy złożyć wszystkim naszym Klientom oraz Partnerom, najserdeczniejsze i szczere życzenia: Szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności. Wszystkiego najlepszego.

Czytaj więcej...

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Zabezpieczenie wodomierza na zimę

Jak co roku o tej porze, przypominamy Państwu o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej przed zamarznięciem w okresie zimowym. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu lub zniszczeniem wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody i przerwę w jej dostawie. Ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi […]

Czytaj więcej...
Strona 1 z 3112345...102030...Ostatnia »