Umowy na wywóz nieczystości płynnych…

Na dzień dzisiejszy Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, posiada podpisanych ok. 360 umów na wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych od odbiorców z terenu naszej Gminy. Tym samym wyczerpane zostały możliwości techniczne ( przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w Parzęczewie ), na większy odbiór ścieków. Dlatego też od dnia 22 stycznia 2024 roku, dalsze umowy w tym zakresie nie będą podpisywane z kolejnymi odbiorcami.