Dane podstawowe

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, zgodnie z nomenklaturą przyjętą w statucie jest zakładem budżetowym Gminy Parzęczew, nieposiadającym osobowości prawnej. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Parzęczew, a bezpośredni nadzór nad działalnością sprawuje Wójt Gminy Parzęczew. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie został utworzony w 1992 r. w trybie Uchwały Nr XXI/143/92 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego gospodarki komunalnej. Jednostka jest zakładem budżetowym, podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy przychodów i kosztów zatwierdzony przez dyrektora. Jednostka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnego. Zakład działa na podstawie poniższych aktów prawnych:

 

Zakład działa na podstawie poniższych aktów prawnych:

  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885.j.t.)
  • ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594.j.t. ze zm.)
  • ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.2011.45.236 ze zm.)
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202.j.t.)
  • statutu nadanego Uchwałą Nr XLII/386/10 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 18 marca 2010 r.

 

Funkcję Dyrektora Zakładu pełnili odpowiednio w latach:

  • Pan Wojciech Zieliński – 1992.09.28 – 1996.06.15
  • Pan Jarosław Eljasik – 1996.04.01 – 1996.07.31 – p.o. Dyrektora – 1996.08.01 – 2003.03.07
  • Pan Zbigniew Winiarski – 2003.03.17 – 2009.09.30
  • Pan Jacek Pietrzak – 2009.11.01 – 2015.04.30
  • Pan Robert Małolepszy – 2015.03.10 – nadal

UCHWAŁA-UTWORZENIE ZGK

Schemat Organizacyjny-ZGK-2021

Powierzenie Funkcji-Dyrektora-ZGK