Przedmiot działania

Zakład prowadzi działalność w zakresie:

  • gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi
  • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych
  • utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych
  • zaopatrzenia w energię cieplną
  • lokalnego transportu zbiorowego oraz dowozu uczniów do szkół
  • zieleni gminnej i zadrzewień
  • Zakład wykonuje zadania odpłatnie, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych i dotacji otrzymywanych z budżetu gminy