Zmiana odbiorcy usług W-K

W przypadku zmiany właściciela działki czy nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, pojawia się konieczność zawarcia umowy na świadczenie usług z nowym odbiorcą. Obowiązek dopełnienia tej formalności leży po stronie nowego właściciela. Aby spełnić ten wymóg należy się zgłosić osobiście do siedziby naszego Zakładu lub przesłać wypełniony wniosek w powyższym zakresie. Wzór wniosku jest do pobrania pod adresem https://www.zgkparzeczew.pl/do-pobrania/. Wypełniając wniosek, nowy odbiorca podaje przyczynę konieczności zmiany odbiorcy, powołując się na stosowny dokument ( akt własności, akt darowizny, itd. ). Ww. dokumentu nie należy załączać do wniosku. Wymaganym jest jedynie jego okazanie w momencie podpisania umowy pracownikowi Zakładu. Podpisanie umowy z nowym odbiorcą będzie możliwe po złożeniu wniosku i spełnieniu kilku warunków:

  • Istniejące przyłącze oraz miejsce lokalizacji urządzenia pomiarowego spełnia nowe warunki techniczne w tym zakresie.
  • Na dzień podpisania umowy zostaną uregulowane wszelkie należności obciążające istniejące przyłącze z tytułu świadczonych usług przez ZGK w Parzęczewie.
  • Brak jest przeszkód formalno-prawno-własnościowych oraz technicznych na zawarcie umowy.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę aby osoby nabywające działkę czy nieruchomość podłączoną do sieci wod-kan, aby uniknąć przykrych niespodzianek, ustaliły czy przyłącze nie jest obciążone zaległościami za świadczone usługi.

W przypadku wątpliwości co do podanej procedury, prosimy o kontakt z naszym Zakładem. Całość spraw związanych z tą problematyką,  prowadzi Pan Jan Bukowski – 607-824-754, wodociagi@zgkparzeczew.pl