Jak czytać naszą fakturę W-K

JAK CZYTAĆ FAKTURĘ ZA WODĘ/ŚCIEKI

Poniższy Przykład zawiera najważniejsze informacje o naszej fakturze. Mamy nadzieję, że pomoże on zrozumieć Państwu poszczególne elementy faktury oraz ułatwi jej odczytywanie.

 

Przykładowa faktura

A. Numer Faktury VAT.
Pierwszy człon (5 cyfr) to stały kod odbiorcy przypisany klientowi. Jest on taki sam na każdej fakturze. (6 cyfra) oznacza nr punktu poboru klienta, (7 cyfra) oznacza nr właściwy(kolejny) faktury. Ostatnie cztery cyfry oznaczają rok wystawiona faktury.
B. Miejsce i data wystawienia faktury.
C. Okres rozliczeniowy. Okres będący podstawą rozliczenia Odbiorcy, za który wystawiona została faktura.
D. Sprzedawca. Dane adresowe sprzedawcy oraz nr rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.
E. Nabywca. Nazwisko i Imię oraz adres zamieszkania/korespondencyjny odbiorcy usług.
F. Punkt poboru. Adres punktu poboru (wodomierza). Numer odbiorcy i numer jego punktu poboru. Grupa: oznakowanie grupy cenowej zgodnie z którą jesteśmy rozliczani. Od niej zależą poszczególne elementy faktury takie jak: cena za wodę, ścieki, opłata abonamentowa. Przynależność do danej grupy uzależniona jest od gminy w której znajduje się punk poboru: G-Parzęczew lub R-Ozorków oraz średnicy zainstalowanego wodomierza:
1 – średnica urządzenia pomiarowego ½ – ¾ cala lub zużycie wody określane na podstawie norm zużycia bez urządzenia pomiarowego.
2 – średnica urządzenia pomiarowego 1 cal.
3 – średnica urządzenia pomiarowego w zakresie 1 – 2 cale.
4 – średnica urządzenia pomiarowego powyżej 2 cali.
Trzecia litera oznacza za jakie media jesteśmy rozliczani W – Woda, P – Woda + Ścieki, S – Ścieki.
Data sprzedaży = dzień odczytu wodomierza. Data wystawienia faktury. Numer wodomierza: numer znajdujący się  na wodomierzu (fabryczny). Odczyt2: stan wodomierza na dzień odczytu. Odczyt1: poprzedni stan wodomierza. Zużycie: zużycie wody w okresie rozliczeniowym tj. (odczyt 2 – odczyt 1).
G. Termin płatności. Termin, do którego najpóźniej należność za daną fakturę powinna wpłynąć na rachunek zakładu.
H. Rozliczenie faktury.
Nazwa towaru: Woda, Ścieki, Opłata abonamentowa.
PKWiU: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Klasyfikacja za pomocą, której identyfikowane są usługi w celu  zastosowania właściwej stawki VAT.
Ilość m3: zużycie wody/ścieków w okresie rozliczeniowym.
Opłata abonamentowa: ilość miesięcy od ostatniego odczytu X stawka zależna od grupy cenowej.
Cena netto: jednostkowa cena netto zgodna z obowiązującymi taryfami.
Wartość netto – suma należności w danym okresie rozliczeniowym wynikająca z przemnożenia ilości zużytej wody  (odprowadzonych ścieków, opłaty abonamentowej) przez właściwą jednostkową stawkę opłat (cenę) bez podatku  VAT.
Podatek VAT:
Procentowa stawka podatku wg. PKWiU
Kwota podatku VAT – kwota naliczona do usług w danym okresie rozliczeniowym.
Kwota brutto – suma należności z podatkiem VAT.
I. Kwota do zapłaty. Całkowita kwota do zapłaty z tytułu dostawy wody/odbioru ścieków w danym okresie rozliczeniowym. Kwota ta może dodatkowo zawierać należne odsetki ustawowe za nieterminowe wpłaty dotyczące  poprzednich faktur i/lub kwotę poprzednich nieuregulowanych faktur.
J. Informacje dodatkowe.