Montaż podwodomierza do podlewania

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, informuje Klientów o możliwości odliczania ilości odprowadzanych ścieków z posesji o ilość wody bezpowrotnie zużytej, pod warunkiem, że wielkość jej zużycia jest opomiarowana dodatkowym wodomierzem zainstalowanym na koszt Odbiorcy usług. (art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Woda bezpowrotnie zużyta jest to woda wykorzystywana np. do podlewania przydomowej zieleni, która nie jest odprowadzana jako ścieki do sieci kanalizacyjnej. Całość prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualnymi naprawami i ponowną legalizacją licznika wody, wykonuje Odbiorca usług / właściciel nieruchomości na koszt własny.

ZGK w Parzęczewie oferuje dla swoich odbiorców usługę kompleksową związaną z montażem podwodomierza.

Całość spraw związanych z tą problematyką, prowadzi Pan Jan Bukowski – 607-824-754, wodociagi@zgkparzeczew.pl

Zarządzenie Podwodomierze 2024

Podwodomierze Oferta ZGK 2024