Infrastruktura

Podstawowym przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie jest prowadzenie działalności w zakresie:

  • wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
  • kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
  • zaopatrzenia w energię cieplną;

Zaopatrzenie w wodę

Zakład obsługuje gminę Parzęczew ( z wyłączeniem terenu osiedla i obiektów jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej ), w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym, część gminy Ozorków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na terenie gminy Ozorków obsługiwane są miejscowości: Borszyn, Pełczyska, Skromnica, Solca Wielka, Solca Mała, Tkaczew, Wróblew. Miejscowości te zaopatrywane są ze stacji uzdatniania wody i ujęć podziemnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Parzęczew. Obszar ten zaopatruje w wodę SUW w Chrząstowie Wielkim. Na podstawie art.16 ust. 3, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dostawca wody – Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, będący zakładem budżetowym nieposiadającym osobowości prawnej, nie posiada obowiązku uzyskania zezwolenia  na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków. Podstawowym obszarem działania Zakładu jest teren gminy Parzęczew. Poza podstawowym obszarem działania Zakładu jest część gminy Ozorków, gdzie zgodnie zawartym porozumieniem międzygminnym, zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Porozumienie zostało zatwierdzone uchwałą Rady Gminy w Parzęczewie nr XXXVI/233/97 z dnia 30 stycznia 1997 roku, oraz uchwałą Rady Gminy w Ozorkowie nr XXVI/206/97 z dnia 27 lutego 1997 roku.

 Odprowadzanie ścieków

Ścieki sanitarne, z miejscowości skanalizowanych, odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach Parzęczew ulica Kątna 16, Chociszew 45, Parzęczew ulica Ozorkowska 14. Najdłuższy system kanalizacji sanitarnej o długości ok. 5,9 km., zlokalizowany jest w miejscowości Parzęczew z oczyszczalnią ścieków przy ulicy Kątnej. Oprócz tego układu funkcjonują: system sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków obsługujący dwa bloki wielorodzinne w Parzęczewie, ul. Ozorkowska, oraz system sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków obsługujący szkołę podstawową i czterech odbiorców w miejscowości Chociszew.

Zapatrzenie w energię cieplną

Zaopatrzenie w energię cieplną realizowane jest przez nasz Zakład jedynie na terenie miejscowości Parzęczew, na bazie kotłowni komunalnej w Parzęczewie, Parzęczew ul. Południowa. Kotłownia składa się z trzech układów. Kotłowni na biomasę, zasilaną z jednego bloku ciepłowniczego o mocy 1,0 MW ( kotłownia podstawowa ), kotłowni na biomasę zasilaną z dwóch bloków ciepłowniczych o łącznej mocy 0,75 MW ( kotłownia szczytowa ) oraz kotłowni olejowej, zasilanej z dwóch bloków ciepłowniczych o łącznej mocy 1,36 MW ( kotłownia awaryjna ). Źródłem podstawowym jest w tym układzie nowa kotłownia na biomasę. Teoretyczna moc cieplna całego układu wynosi 3,11 MW. Faktyczna, użytkowa moc układu to 1,20 MW. Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie jest zaspokajanie potrzeb odbiorców w zakresie zaopatrzenia w ciepło, w zakresie jego wytwarzania, przesyłania oaz dystrybucji. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Parzęczew utworzonym w trybie Uchwały Nr XXI/143/92 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego gospodarki komunalnej, i działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr XLII/386/10 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 18 marca 2010 r. Na podstawie art. 32, ust 1, lit. 1), tet. e) Ustawy, dla źródeł cieplnych o łącznej zainstalowanej mocy mniejszej od 5,0 MW, nie wymagane uzyskanie koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Informację w zakresie infrastruktury komunalnej, jaką zarządza i administruje Zakład przedstawiamy w załączonych poniżej materiałach.

Dane-Infrastruktura-ZGK-2022

System Wodociągowy

System Kanalizacji Sanitarnej-Parzęczew

Kotłownia Komunalna-Parzeczew

System Sieci Ciepłowniczej-Parzęczew

Odbiorcy Ciepła

Zestawienie Pozwoleń-WP-2022

Ilość Punktów Dostawy Wody i Odbioru Ścieków

SUW-ORŁA-Schemat Technologiczny

SUW-IGNACEW-Schemat Technologiczny – Stan Obecny

SUW-IGNACEW-Schemat Technologiczny – Planowana Rozbudowa

SUW-CHRZĄSTÓW-Schemat Technologiczny

Wykaz-Punktów Poboru Energii Elektrycznej

Wykaz Urządzeń Podlgających Dozorowi Technicznemu

Plan Rozwoju Sieci Wod-Kan – 2021-2025