Infrastruktura

Podstawowym przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie jest prowadzenie działalności w zakresie:

  • wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
  • kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
  • zaopatrzenia w energię cieplną;

Zaopatrzenie w wodę

Zakład obsługuje gminę Parzęczew ( z wyłączeniem terenu osiedla i obiektów jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej ), w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym, część gminy Ozorków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na terenie gminy Ozorków obsługiwane są miejscowości: Borszyn, Pełczyska, Skromnica, Solca Wielka, Solca Mała, Tkaczew, Wróblew. Miejscowości te zaopatrywane są ze stacji uzdatniania wody i ujęć podziemnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Parzęczew. Obszar ten zaopatruje w wodę SUW w Chrząstowie Wielkim. Na podstawie art.16 ust. 3, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dostawca wody – Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, będący zakładem budżetowym nieposiadającym osobowości prawnej, nie posiada obowiązku uzyskania zezwolenia  na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków. Podstawowym obszarem działania Zakładu jest teren gminy Parzęczew. Poza podstawowym obszarem działania Zakładu jest część gminy Ozorków, gdzie zgodnie zawartym porozumieniem międzygminnym, zakład prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Porozumienie zostało zatwierdzone uchwałą Rady Gminy w Parzęczewie nr XXXVI/233/97 z dnia 30 stycznia 1997 roku, oraz uchwałą Rady Gminy w Ozorkowie nr XXVI/206/97 z dnia 27 lutego 1997 roku.

 Odprowadzanie ścieków

Ścieki sanitarne, z miejscowości skanalizowanych, odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach Parzęczew ulica Kątna 16, Chociszew 45, Parzęczew ulica Ozorkowska 14. Najdłuższy system kanalizacji sanitarnej o długości ok. 5,9 km., zlokalizowany jest w miejscowości Parzęczew z oczyszczalnią ścieków przy ulicy Kątnej. Oprócz tego układu funkcjonują: system sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków obsługujący dwa bloki wielorodzinne w Parzęczewie, ul. Ozorkowska, oraz system sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków obsługujący szkołę podstawową i czterech odbiorców w miejscowości Chociszew.

Zapatrzenie w energię cieplną

Zaopatrzenie w energię cieplną realizowane jest przez nasz Zakład jedynie na terenie miejscowości Parzęczew.

Informację w zakresie infrastruktury komunalnej, jaką zarządza i administruje Zakład przedstawiamy w załączonych poniżej materiałach.

Infrastruktura Komunalna 2020

System Wodociągowy

System Kanalizacji Sanitarnej-Parzęczew

Kotłownia Komunalna-Parzeczew

System Sieci Ciepłowniczej-Parzęczew

Zestawienie Pozwoleń-WP-2020

Ilość Punktów Dostawy Wody i Odbioru Ścieków

SUW-ORŁA-Schemat Technologiczny

SUW-IGNACEW-Schemat Technologiczny – Stan Obecny

SUW-IGNACEW-Schemat Technologiczny – Planowana Rozbudowa

SUW-CHRZĄSTÓW-Schemat Technologiczny

Wykaz-Punktów Poboru Energii Elektrycznej