Dla dostawców

SZANOWNI PAŃSTWO, DOSTAWCY TOWARÓW I USŁUG DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PARZĘCZEWIE.

 

INFORMACJA NR 1.

Począwszy od 1 listopada 2019 roku wszystkie należności za usługi, dostawy i zamówienia wykonane na rzecz naszego Zakładu, będą realizowane z zastosowaniem modelu podzielonej płatności w obrocie VAT. Powyższą regułę, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie stosował będzie wobec wszystkich Kontrahentów, będących podatnikami VAT.

 

INFORMACJA NR 2.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454) jednostki samorządu terytorialnego są obowiązane do podjęcia wspólnego rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, jako jednostka organizacyjna utworzona przez Gminę Parzęczew, prowadzi działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego. Na mocy przepisów ustawy centralizacyjnej ZGK w Parzęczewie z dniem 1 stycznia 2017 r. podlega obowiązkowemu scaleniu podatkowemu w VAT z Gminą Parzęczew. Obowiązek centralizacyjny dotyczy jedynie sfery podatku VAT, w pozostałych obszarach aktywności ZGK w Parzęczewie będzie posługiwał się dotychczasowymi danymi identyfikacyjnymi, które widnieją na stronie głównej. W związku z powyższymi wyjaśnieniami faktury dla Zakładu, od dnia 1 stycznia 2017 r., należy wystawiać w następujący sposób: 

Nabywca:

Gmina Parzęczew, ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew, NIP 7322081321.

Odbiorca:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew.

Adres do doręczeń faktur:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew.

Dane-Faktura-ZGK