Dane osobowe

Z dniem 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). Rozporządzenie obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych. Obowiązek ten dotyczy również Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie przedstawiliśmy Państwu w załącznikach.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych ( IOD ), dla naszego zakładu w osobie Pana Krzysztofa Kaweckiego. Kontakt do IOD, adres mejlowy: inspektor.odo@zgkparzeczew.pl, numer telefonu: 503-140-413. Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:

a)  informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia;

d) współpraca z organem nadzorczym;

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych
z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

f) prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych.

Informację o gromadzonych danych osobowych, pozyskiwanych od naszych odbiorców, przedstawiliśmy w załączonym Obowiązku Informacyjnym.

Obowiązek Informacyjny

Ulotka Informacyjna-1-RODO

Ulotka Informacyjna-2-RODO

Rozporządzenie RODO

Zarządzenie Dyrektora ZGK Nr 8-2018

Zarządzenie Dyrektora ZGK Nr 9-2018

Zarządzenie Dyrektora ZGK Nr 10-2018

Zarządzenie Dyrektora ZGK Nr 11-2018

Zarządzenie Dyrektra ZGK Nr 12-2018

Monitoring Wizyjny-ZGK

Oświadczenie-Rekrutacja-ZGK