Jubileusz Zakładu…

W miesiącu czerwcu bieżącego roku, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie obchodził okrągły jubileusz 30lecia swojej działalności. Zakład, zgodnie z nomenklaturą przyjętą w statucie jest zakładem budżetowym Gminy Parzęczew, nieposiadającym osobowości prawnej. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Parzęczew, a bezpośredni nadzór nad działalnością sprawuje Wójt Gminy Parzęczew. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie został utworzony w 1992 r. w trybie Uchwały Nr XXI/143/92 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego gospodarki komunalnej. Jednostka jest zakładem budżetowym, podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy przychodów i kosztów zatwierdzony przez dyrektora. Jednostka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnego. Zakład prowadzi działalność w zakresie: gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych; utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych; zaopatrzenia w energię cieplną; lokalnego transportu zbiorowego oraz dowozu uczniów do szkół; zieleni gminnej i zadrzewień. W tym miejscu warto przypomnieć osoby które w okresie tej działalności pełnili funkcję Dyrektora jednostki. Są to odpowiednio: Pan Wojciech Zieliński – 1992.09.28 – 1996.06.15, Pan Jarosław Eljasik – 1996.04.01 – 1996.07.31 – p.o. Dyrektora – 1996.08.01 – 2003.03.07, Pan Zbigniew Winiarski – 2003.03.17 – 2009.09.30, Pan Jacek Pietrzak – 2009.11.01 – 2015.04.30 raz Pan Robert Małolepszy – od 2015.03.10. Przez lata swojej działalności Zakład sukcesywnie się rozwijał, dostosowując strukturę działania do aktualnych potrzeb oraz oczekiwań odbiorców.

Korzystając z tej okazji chciałbym podziękować wszystkim osobom, które przez te lata przyczyniały się do jego rozwoju. Pracownikom Zakładu, Wójtowi Gminy Parzęczew, Radnym, Pracownikom Urzędu Gminy w Parzęczewie, Sołtysom  oraz wszystkim jednostkom  i podmiotom gospodarczym z którymi współpracowaliśmy – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie – Robert Małolepszy.