NOWE CENY WODY I ŚCIEKÓW

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nowe opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków obowiązywały będą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Parzęczew. Przy kalkulacji cen taryfowych uwzględniono przewidywalne zmiany warunków ekonomicznych w okresie ich obowiązywania. Podjęte działania związane z optymalizacją kosztów wewnątrz zakładu, pozwoliły na obniżenie ceny dostawy wody. Niestety nie udało się tego osiągnąć przy ustaleniu ceny ścieków sanitarnych. Nowe stawki opłat będą przedstawiały się następująco. Cena netto dostawy 1m3 wody wynosić będzie 2,81 zł ( dotychczas 2,83 zł. ), natomiast cena odprowadzenia 1 m3 ścieków wynosić będzie 6,66 zł ( dotychczas 6,52 zł ). Do powyższych kwot, naliczony będzie podatek VAT w wysokości 8%. Mam nadzieję, iż nasze starania w tym zakresie, będą dobrze odebrane przez mieszkańców gminy Parzęczew, odbiorców naszych usług komunalnych.

Poniżej przedstawimy więcej szczegółów związanych z tym zagadnieniem. W dniu 14 października 2015 roku, na ręce przewodniczącego Rady Gminy w Parzęczewie został złożony prze nasz zakład wniosek o zatwierdzenie cen taryfowych za dostawę wody i oprowadzenie ścieków. Po analizie kosztów, przez Wójta Gminy Parzęczew oraz Komisje stałe Rady Gminy, na sesji w dniu 29 października została podjęta uchwała nr XII/115/15, zatwierdzające nowe ceny. Uwzględniając lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie dokonał wyboru: W zależności od struktury taryfy ? taryfy wieloczłonowej ? zawierającej ceny i stawki opłat, w tym opłatę abonamentową. W zależności od przyjętego rodzaju taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług ? taryfy niejednolitej ? zawierającej równe dla poszczególnych grup taryfowych odbiorców ceny za dostarczoną wodę oraz różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców stawki opłat abonamentowych. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo dokonało wyboru taryfy jednoczłonowej, jednolitej zawierającej równe ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, bez stawki opłaty abonamentowej. Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono zasadniczo jedną podstawową grupę taryfową odbiorców usług, bez względu na stację uzdatniania wody, która obsługuje danego odbiorcę. Obejmuje ona zarówno odbiorców, jakimi są gospodarstwa domowe, jak i odbiorców przemysłowych i pozostałych oraz pobór wody do celów przeciwpożarowych i innych celów. Odbiorców zróżnicowano jedynie dla potrzeb określenia wysokości stawki abonamentowej generalnie w zależności od średnicy urządzenia pomiarowego lub jego braku. Na opłatę abonamentową składają się koszty związane z odczytem wodomierzy, rozliczeniem usług wodociągowych oraz utrzymaniem w gotowości urządzeń wodociągowych. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na odbiorcę usług oraz okres rozliczeniowy. Kryterium zróżnicowania grup w zakresie opłat abonamentowych stanowiły ponadto zróżnicowane koszty odczytu w odniesieniu do odbiorców rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (brak kosztów odczytu). Zróżnicowanie grup w zakresie kosztów gotowości zostało oparte na kryterium średnicy wodomierza. Średnica wodomierza zainstalowanego na przyłączu wodociągowym pozwala na precyzyjne określenie maksymalnego rzeczywistego zapotrzebowania odbiorcy usług na wodę, a tym samym pozwala określić maksymalny zrzut ścieków. To zaś czyni średnicę wodomierza prawidłowym kryterium alokacji między odbiorców usług kosztów gotowości tak urządzeń wodociągowych jak i kanalizacyjnych. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono jedną grupę taryfową bez względu na odprowadzenie ścieków do danej oczyszczalni ścieków. Biorąc powyższe pod uwagę, wyodrębniono następujące grupy taryfowe:
? Grupa G1W ? Odbiorcy wody – gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług, woda na cele p-poż. i inne cele ? średnica urządzenia pomiarowego ? – ? cala lub zużycie wody określane na podstawie norm zużycia bez urządzenia pomiarowego.
? Grupa G2W ? Odbiorcy wody – gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług, woda na cele p-poż. i inne cele ? średnica urządzenia pomiarowego 1 cal.
? Grupa G3W ? Odbiorcy wody – gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług, woda na cele p-poż. i inne cele ? średnica urządzenia pomiarowego w zakresie 1 ? 2 cale.
? Grupa G4W ? Odbiorcy wody – gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług, woda na cele p-poż. i inne cele ? średnica urządzenia pomiarowego powyżej 2 cali.
? Grupa G1S ? Odprowadzenie ścieków – gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług ? odprowadzający ścieki do zbiorowych systemów kanalizacji sanitarnej, bez zróżnicowania na średnicę urządzenia pomiarowego.

Stawki opłat taryfowych dla poszczególnych grup przedstawiają się następująco:
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
Grupa taryfowa odbiorców usług ? G1W
? Cena 1 m3 wody ? 2,81 zł/m3 netto + podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
? Opłata abonamentowa ? 3,10 zł/punkt odbioru/miesiąc + podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
Grupa taryfowa odbiorców usług ? G2W
? Cena 1 m3 wody ? 2,81 zł/m3 netto + podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
? Opłata abonamentowa ? 7,20 zł/punkt odbioru/miesiąc + podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
Grupa taryfowa odbiorców usług ? G3W
? Cena 1 m3 wody ? 2,81 zł/m3 netto + podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
? Opłata abonamentowa ? 10,30 zł/punkt odbioru/miesiąc + podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
Grupa taryfowa odbiorców usług ? G4W
? Cena 1 m3 wody ? 2,81 zł/m3 netto + podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
? Opłata abonamentowa ? 20,60 zł/punkt odbioru/miesiąc + podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
W zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków:
Grupa taryfowa odbiorców usług ? G1S
? Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków ? 6,66 zł/m3 netto + podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Rozliczenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z odbiorcami usług, jest prowadzone przez dostawcę, na podstawie określonych w taryfach wysokości cen i stawek oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego. Ilość odprowadzonych ścieków równa jest ilości dostarczonej wody, a w przypadkach szczególnych ilości odczytanej z urządzenia pomiarowego. W przypadku zainstalowania wodomierza dla wody bezpowrotnie zużytej (podlewanie ogródków, itd.), ilość ścieków pomniejszona jest o wielkość wskazaną na ww. wodomierzu. W przypadku braku wodomierza ilości zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70 ). W przypadku awarii wodomierza ilości zużytej wody określa się na podstawie §18 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 127, poz. 886) lub przeciętnych norm zużycia wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70). Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody i odprowadzania ścieków uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej metr sześcienny. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych i pozaprzemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom technologicznym w procesach uzdatniania. Określone w Taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Jakość wody produkowanej przez dostawcę jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania. Parametry wody uzdatnionej dostarczanej do sieci wodociągowej spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417). Woda uzdatniana badana jest systematycznie przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgierzu oraz badania własne zlecane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wyspecjalizowanym podmiotom. Taryfa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i obowiązuje przez okres jednego roku tj. do dnia 31 grudnia 2016 roku.