WODA W KRANIE

Akt10-Zdjęcie

Odkręcając kran w domu nikt z nas nie zastanawia się jak to się odbywa że woda sprawnie jest dostarczana do domu. Korzystając z okazji, postaramy się Państwu w skrócie przybliżyć jak to się odbywa i kto pracuje aby woda z naszych kranów zawsze płynęła.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie gminy Parzęczew, realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, 95-045 Parzęczew, ul. Południowa. Zakład, zgodnie z nomenklaturą przyjętą w statucie jest zakładem budżetowym Gminy Parzęczew, nieposiadającym osobowości prawnej. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Parzęczew, a bezpośredni nadzór nad działalnością sprawuje Wójt Gminy Parzęczew. Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie został utworzony w 1992 roku. Jednostka jest samorządowym zakładem budżetowym, a podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy przychodów i kosztów zatwierdzony przez dyrektora, stanowiący załącznik do uchwały budżetowej Gminy Parzęczew. Prowadzimy rachunkowość i sprawozdawczość na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnego. Zakład działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych

Źródłem wody pitnej dla Gminy Parzęczew są ujęcia wód podziemnych. Wody te poddawane są uzdatnianiu na stacjach uzdatniania wody, a następnie tłoczone do sieci rozdzielczej. Teren gminy zaopatruje woda pochodząca, z ujęć w miejscowościach: Chrząstów, Ignacew Folwarczny, Orła oraz Parzęczew. Dodatkowo gminny układ sieci wodociągowej jest zasilany poprzez wodę zakupywaną z OPK w Ozorkowie. W ramach swojej działalności Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie prowadzi sprzedaż wody na teren Gminy Wartkowice, Gminy Ozorków oraz Gminy Zgierz. Poza systemem wodociągów gminnych, w oparciu o własne studnie głębinowe zaopatrują się w wodę obiekty Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej, w tym osiedle wojskowe, kompleks koszarowy i lotnisko wojskowe. Na koniec 2014 roku, system sieci wodociągowej wynosił 167,2 km i podłączonych do niej było 1795 szt. przyłączy. Jakość wody produkowanej przez nasz zakład jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomagania. Parametry wody uzdatnionej dostarczanej do sieci wodociągowej spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417). Woda uzdatniana badana jest systematycznie przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zgierzu oraz badania własne zlecane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, wyspecjalizowanym podmiotom.

Koordynację całości spraw związanych z zaopatrzeniem w wodę, na terenie działalności zakładu prowadzi kierownik utrzymania ruchu, Pan Jan Bukowski. W zakresie jego kompetencji jest między innymi zapewnienie współdziałania wszystkich osób związanych bezpośrednio z dostawą wody. Ponadto zajmuje się on wydawaniem warunków technicznych na włączenie się przyszłych odbiorców do sieci wod-kan oraz uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Nad prawidłową pracą poszczególnych stacji uzdatniania wody, utrzymaniem technologii i jakości produkowanej wody czuwa Pan Zdzisław Rogowski. Dla potrzeb bieżącej eksploatacji stacji wodociągowych, sieci i przyłączy wodociągowych oraz usuwania ewentualnych awarii, zakład dysponuje zespołem trzech pracowników. I tak. Pan Kazimierz Janowski jest operatorem koparki oraz kierowcą ciągnika. To dzięki jego umiejętnością jesteśmy w stanie szybko i sprawnie odkryć wszelkie urządzenia podziemne. Pan Krzysztof Jóźwiak jest monterem instalacji sanitarnych. W praktyce to właśnie on schodzi do każdego wykopu i usuwa awarie. Najmłodszą wiekiem i stażem osobą w tym zespole jest Pan Dawid Cybulski. W chwili obecnej jest kierowcą ciągnika oraz pomocnikiem Pana Krzysztofa Jóźwiaka. Osobą z którą macie Państwo najczęściej do czynienia jest Pan Zbigniew Rogowski. Pan Zbyszek zajmuje się inkasem, i to on odwiedza wszystkich odbiorców dokonując odczytów stanów wodomierza. Zgłoszenia telefoniczne ewentualnych awarii i innych uwag dotyczących zaopatrzenia w wodę, przyjmuje Pani Krystyna Riliszkis.

W tym miejscu chciałbym wszystkim tym osobom podziękować za fachowość i zaangażowanie w pracę naszego zakładu. A Państwo, odkręcając swój kran z wodą, mam nadzieję że będziecie mieć teraz większą wiedzę, jak to się dzieje że woda płynie.