Harmonogram badania jakości wody…

Science team working with microscopes in a laboratory

Jakość produkowanej wody przez nasz Zakład podlega ciągłej kontroli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie jakość wody jest monitorowana dwutorowo. W ramach czynności nadzorczych, badania wody wykonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgierzu. W ramach działalności bieżącej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, prowadzi monitoring kontrolny oraz przeglądowy jakości wody. Badania te wykonuje akredytowane laboratorium badawcze. Harmonogram i zakres tych badań na 2021 rok, został już uzgodniony i przedstawiamy go w załączniku. Wyniki badań wody są do Państwa wglądu pod adresem https://www.zgkparzeczew.pl/jakosc-wody/

Harmonogram Badań – 2021