Modernizacja SUW Ignacew Folwarczny…

Akt22-Zdjęcie 5-Dokumentacja

Istniejąca Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ignacew Folwarczny, została wybudowana ponad 20 lat temu. Ciągła rozbudowa sieci wodociągowej oraz zmieniająca się technologia uzdatniania wody, spowodowała konieczność zaplanowania modernizacji istniejącej stacji. W bieżącym roku, został opracowany projekt budowlany modernizacji obiektu. Autorem opracowania jest firma „SADEKO” z Poddębic. Zlecenie obejmowało wykonanie: mapy do celów projektowych dla terenu objętego inwestycją, badań geologicznych, pełnobranżowej dokumentacji budowlanej dla zakresu modernizacji stacji uzdatniania wody ( branża budowlana, elektryczna, sanitarna, technologiczna ), operatu wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych oraz odprowadzenia wód popłucznych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót koszt zamówienia zamknął się kwotą netto 39.800,00 zł netto. Proces projektowania został zakończony uzyskaniem pozwolenia na budowę. Planowany koszt modernizacji stacji został oszacowany na kwotę ok. 2,0 miliona złotych. Mamy nadzieję iż w najbliższych latach uda się zrealizować ww. inwestycję co przyczyni się do niezawodności zaopatrzenia w wodę naszych odbiorców.

1-Technologia

2-PZT

3-Schemat

4-Izometria