Zmiana cen za wynajem sprzętu…

ZARZĄDZENIE NR 3 /2019

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

z dnia 31 stycznia 2019 roku.

 w sprawie wprowadzenia

Cennika usług sprzętem obowiązującego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie przyjętego uchwałą nr XLII/386/10 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 18 marca 2010 r. (Dz. Urz. Nr 105 poz. 830 z dnia 15.04.2010 r.) oraz § 15 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie przyjętego zarządzeniem nr 20/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ustala się cennik usług sprzętem na terenie obszaru działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, według poniższej struktury:

 1. Koparka JCB                                          – 100,00 zł netto/ za godzinę pracy z operatorem.
 2. Ciągnik Ursus 1 ( stary )                         – 70,00 zł netto/ za godzinę pracy z operatorem.
 3. Ciągnik Ursus 2 ( nowy )                       – 80,00 zł netto/ za godzinę pracy z operatorem.
 4. Ciągnik Ursus 1 z 1 przyczepą               – 80,00 zł netto/ za godzinę pracy z operatorem.
 5. Ciągnik Ursus 2 z 1 przyczepą               – 90,00 zł netto/ za godzinę pracy z operatorem.
 6. Ciągnik Ursus 1 z 2 przyczepami           – 85,00 zł netto/ za godzinę pracy z operatorem.
 7. Ciągnik Ursus 2 z 2 przyczepami           – 95,00 zł netto/ za godzinę pracy z operatorem.
 8. Ciągnik 1 lub 2 z rębakiem                     – 135,00 zł netto/ za godzinę pracy z operatorem.
 9. Ciągnik 1 lub 2 z rębakiem i przyczepą  – 145,00 zł netto/ za godzinę pracy z operatorem.
 10. Ciągnik 2 z kosiarką bijakową                – 125,00 zł netto/ za godzinę pracy z operatorem.
 11. Koparka „Ostrówek”                              – 85,00 zł netto/ za godzinę pracy z operatorem.
 12. Ciągnik 2 (nowy) + Równiarka              – 146,66 zł netto/ za godzinę pracy z operatorem.
 13. Ciągnik 1+ Brona                                   – 80,00 zł netto/ za godzinę pracy z operatorem.
 14. Ciągnik 2+ Brona                                   – 90,00 zł netto/ za godzinę pracy z operatorem.

Do ww. kwot zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących przepisów.

 1. W przypadkach szczególnych oraz usług nieujętych niniejszym cennikiem dopuszcza się ustalenie ceny usługi sprzętem, wg. wyceny indywidualnej. W takim przypadku wymagana jest każdorazowo akceptacja Dyrektora Zakładu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r. i podlega ogłoszeniu.

§ 3. Traci moc zarządzenie Dyrektora ZGK w Parzęczewie: Nr 4/2018 z dnia 19.03.2018 r.,