Cena wody i ścieków w 2017 roku

Akt30-Zdjęcie

   W dniu 20 października 2016 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie złożył wniosek do Rady Gminy w Parzęczewie w zakresie ustalenia nowych opłat za wodę i ścieki jakie będą obowiązywały w 2017 roku. Podjęto decyzję o przedłużeniu opłat obecnie obowiązujących do 30 czerwca 2017 roku. Na kształtowanie się poziomu cen rzutują w zasadniczy sposób koszty eksploatacyjne, energia, opłaty i podatki oraz pozostałe opłaty niezależne od zakładu. Obecnie ustalone ceny taryfowe zapewniają wpływy na poziomie pokrycia kosztów. Na taką sytuację ma przede wszystkim wpływ wzrostu liczby odbiorców usług a co za tym idzie zwiększenie ilości sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków. Dlatego też w chwili obecnej nie zachodzi potrzeba podniesienia cen w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu przychodów.

   Jedynym uwarunkowaniem zewnętrznym, który może radykalnie ulec zmianie w 2017 roku są konsekwencje finansowe wiązane z uchwaleniem nowej ustawy – Prawo wodne. Zgodnie z informacjami ujętymi na stronie Rządowego Centrum Legislacji, Rada Ministrów pracuje obecnie nad całkiem nową ustawą Prawo Wodne. Zakłada się, że wejdzie ona w życie w dniu 01 stycznia 2017 r. Dotychczas działo się tak, że opłaty za korzystanie środowiska, a więc również w zakresie wody i ścieków, określane były w drodze rozporządzenia Rady Ministrów wydawanego w oparciu o art. 290 ust. 2 ustawy prawo ochrony środowiska. Stosownie do brzmienia par. 9 ust 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2015, poz. 1875) ustalono, że jeżeli pobrana woda zostanie wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe, jednostkowa stawka opłaty za pobór jednego m3 wody podziemnej wynosi 0,068 zł/m3. Projektowana ustawa prawo wodne uchyla przepisy, w oparciu o które możliwe było określenie w rozporządzeniu powołanych wyżej opłat i zamiast tego wprowadza się do projektu ustawy zapisy określające górne jednostkowe stawki za pobór wód w zależności od ilości pobieranej wody w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi do poziomu 0,45 zł/m3. Podobna sytuacja dotyczy też opłat za odprowadzanie ścieków oczyszczonych. Również w tym przypadku należy się spodziewać podwyżek. Projektowana ustawa zakłada, zatem znaczącą podwyżkę opłat za usługi wodne oraz odprowadzenie ścieków oczyszczonych. Jednak w chwili obecnej brak jest precyzyjnych ustaleń co do jej wysokości, co jednocześnie uniemożliwia prawidłowe oszacowanie kosztów oraz wysokości taryfy. Jednocześnie projekt nowej ustawy daje możliwość jej zmiany w trakcie 2017 roku. Biorąc powyższe pod uwagę, zdecydowano się na przedłużenie obecnie obowiązujących taryf dotyczących wody ścieków, na wnioskowany okres, z zastrzeżeniem ewentualnej konieczności ich zmiany po określeniu przez ustawodawcę ostatecznych stawek opłat. Wprowadzenie nowego uregulowania prawnego w zakresie Prawa Wodnego jest nieuniknione. Zmieniony zostanie radykalnie system naliczania opłat. Obecnie obowiązujące stawki opłat środowiskowych prawdopodobnie ulegną podwyższeniu. Kwestią otwartą jest jedynie kiedy i jak znacznie ulegną podwyższeniu. Biorąc pod wagę jednostkowe stawki maksymalne określone za pobór wody i odprowadzenie ścieków, obecnie proponowane przez ustawodawcę, należy liczyć się z podwyżką ceny wody i ścieków w 2017 roku. Na podstawie dostępnych danych oraz przeprowadzonej symulacji, w naszym przypadku cena wody uległa by podwyższeniu o kwotę ok. 0,40 zł/m3 netto, natomiast cena ścieków o kwotę ok. 0,15 zł/m3 netto.

     Z ostatnich doniesień medialnych ( wystąpienie rzecznika prasowego rządu ), wynika iż podwyższone opłaty środowiskowe nie zostaną wprowadzone. Jest to dobra informacja dla naszego Zakładu oraz wszystkich naszych odbiorców. Jeśli tak się stanie, cena za wodę i ścieki w 2017 roku pozostanie bez zmian, na obecnie obowiązującym poziomie.

Symulacja-Taryfa-2017

Wniosek-Taryfa-2017