Modernizacja pompowni…

Akt26-Zdjęcie

W ramach projektu pn. „Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Parzęczew – etap III”, dofinansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina Parzęczew zaplanowała wykonanie modernizacji pompowni ścieków w Parzęczewie, ul. Kątna. W zakresie modernizacji uwzględniono: zabezpieczenie w postaci wyprawy ochronnej powierzchni zewnętrznej (ponad poziom terenu) i wewnętrznej korpusu pompowni, wymianę pokrycia betonowego korpusu wraz z włazem, wymianę żurawika ręcznego wraz z wyciągarką, wymianę pom ostu roboczego i drabinki wewnątrz pompowni, wymianę pomp istniejących na nowoczesne pompy wraz z rozdrabniarkami, wymianę orurowania i armatury odcinającej wewnątrz pompowni, modernizację układu sterowania – GSM, modernizację i wymianę szafy elektrycznej, sterującej. Roboty zostaną wykonane jeszcze w roku bieżącym. Koszt działania to kwota ok. 85.000,00 zł.