Plan rozwoju sieci wod-kan…

Uchwałą Rady Gminy w Parzęczewie Nr XXVI/226/2020 z dnia 29 października 2020 roku, został uchwalony Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025 na obszarze działania ZGK w Parzęczewie. Zgodnie z Ustawą o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Plan określa w szczególności: planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, sposoby finansowania planowanych inwestycji. Uchwalony plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Opracowany dokument strategiczny określa kierunki inwestowania w infrastrukturę komunalną, ze wskazaniem pilności wykonania poszczególnych elementów. Wskazane zostały też w nim ewentualne źródła pozyskania środków finansowych. Dokument posłuży naszemu zakładowi do prawidłowego kształtowania cen taryfowych wody i ścieków na kolejny okres jej zatwierdzania, tj. na lata 2021-2024.

Plan Rozwoju Sieci Wod-Kan – 2021-2025