Projekt nowych taryf na wodę i ścieki..

Akt4-Zdjęcie

W dniu 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa określająca nowe prawo wodne. Głównym celem nowej regulacji prawnej jest wprowadzenie instrumentów zapewniających osiągnięcie celu Ramowej Dyrektywy Wodnej poprzez wprowadzenie systemowego rozwiązania zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi opartego na systemie opłat za usługi wodne. Konsekwencją ustawy jest utworzenie regulatora jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz wprowadzenie systemu opłat za usługi wodne. Dotychczasowe zadania przypisane obecnie jednostkom samorządu terytorialnego, została przekazana do PGW Wody Polskie. W tej informacji, skoncentrujemy się jedynie wokół zagadnień związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Kompetencyjnie nastąpiło pozbawienie Gmin dotychczasowych uprawnień w zakresie zatwierdzania taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. W nowym systemie prawnym taryfy będą zatwierdzane na okres trzech lat przez PGW Wody Polskie. Nowe opłaty za usługi wodne będą wnoszone przez Zakład na rzecz PGW. Obecnie obowiązujące taryfy zostaną wygaszone z dniem 10 czerwca 2018 roku. Do dnia 12 marca 2018 roku, wszystkie zakłady wodociągowe miały obowiązek złożenia nowych projektów opłat taryfowych. Zmieniły się zasady kalkulacji taryf, co określiło nowe rozporządzenie ministerialne. W załączeniu przekazujemy Państwu do wglądu wniosek taryfowy, złożony przez nasz Zakład. Nowe stawki a pobór wody przewidują średni wzrost ceny o odpowiednio: cztery, pięć i sześć groszy w kolejnych trzech latach obowiązywania nowej taryfy. Co daje średni, trzyletni wskaźnik podwyżki o około 1,5 %. Na taka podwyżkę przyczyniła się przede wszystkim prognoza zwiększenia obligatoryjnych kosztów opłaty za usługi wodne. W zakresie odprowadzenia ścieków nowe opłaty przewidują wzrost ceny ścieków o odpowiednio trzydzieści jeden, trzydzieści cztery i trzydzieści dziewięć groszy w kolejnych trzech latach obowiązywania taryfy. Co daje średni, trzyletni wskaźnik podwyżki o około 5,0 %. Na taką podwyżkę przyczyniła się również prognoza zwiększenia obligatoryjnych kosztów opłaty za usługi wodne oraz wzrost kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków, głownie w zakresie nabycia usług zewnętrznych, niezależnych od naszego zakładu. Przedstawiony projekt nowych opłat taryfowych na najbliższe trzy lata jest jedynie propozycją zakładu, która będzie weryfikowana przez nowego regulatora, czyli PGW Wody Polskie. Nowe opłaty wejdą w życie dopiero po ich zatwierdzeniu.

Taryfa-Projekt-Lata-2018-2021

Uzasadnienie-Taryfy-Lata-2018-2021