Punkt poboru wody p-poż.

W roku bieżącym nasz zakład wykonał ze środków własnych I etap zadania pod nazwą „Budowa punktu czerpania wody dla celów p-poż w Parzęczewie”. Wykonany zakres umożliwia funkcjonowanie punktu i zapewnienie ochrony p-poż., dla budowanej kotłowni komunalnej na zrębki. Punkt czerpania wody wykonano na bazie istniejącego zbiornika wodnego. Zbiornik i punkt czerpalny znajduje się na terenie jednostki osadniczej Parzęczew i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24.07.2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 124 poz.1030) stanowi przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę dla w/w jednostki w ilości min. 50 l/s. Dotychczas poniesione nakłady przedstawiają się następująco: Rok 2015 – Projekt budowlany – brutto – 7.380,00 zł, Rok 2016 – RBM-y etap 1 – brutto – 42.681,00 zł. W celu zakończenia całego przedsięwzięcia, pozostają jeszcze do wykonania dwa etapy tej inwestycji, tj. Budowa oświetlenia – brutto 23.400,00 zł., oraz Budowa odcinka drogi dojazdowej – brutto 36.600,00 zł. Te etapy planuje się wykonać w roku przyszłym, wspólnie z Gminą Parzęczew.

Z1 Akt27-Zdjęcie Z3 Z2

Lokalizacja-Punkt-P-poż – Mapka