Aktualizacja danych odbiorców usług

Akt20a-Zdjęcie

Przypominamy naszym odbiorcom usług komunalnych o konieczności i obowiązku aktualizacji swoich danych związanych z zawartą umową z naszym Zakładem. W przypadku zmiany właściciela działki czy nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, pojawia się konieczność zawarcia umowy na świadczenie usług z nowym odbiorcą. Obowiązek dopełnienia tej formalności leży po stronie nowego właściciela. W tym miejscu warto zwrócić uwagę aby osoby nabywające działkę czy nieruchomość podłączoną do sieci wod-kan, aby uniknąć przykrych niespodzianek, ustaliły czy przyłącze nie jest obciążone zaległościami za świadczone usługi. Prosimy też Państwa o aktualizację danych teleadresowych dotyczących zmiany adresu zamieszkania czy adresu do korespondencji. Powyższe umożliwi nam skuteczne i terminowe dostarczanie korespondencji i faktur. Stosowne druki są do pobrania w zakładce „Dla odbiorców”.