Zabezpieczenie p-poż zakładu

Akt11-Zdjęcie-1

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, dysponuje wydzieloną częścią mienia komunalnego gminy Parzęczew, przekazaną w trwały zarząd. Zakład zobowiązany jest do wykorzystania składników rzeczowych majątku trwałego i ruchomego do realizacji swoich zadań oraz do gospodarowania tymi składnikami w sposób oszczędny i racjonalny. Zakład dysponuje mieniem z uwzględnieniem zasad celowości i gospodarności, a także zapewnia należytą jego ochronę. Ogółem składniki majątkowe na dzień 31 grudnia 2015 roku, stanowią kwotę 12.700.948,72 zł w wartości początkowej, zaś wartość bilansowa administrowanego majątku wynosi 7.299.710,23 zł. Zakład posiada aktualną instrukcję zabezpieczenia p-poż dla wszystkich swoich obiektów, zweryfikowaną przez rzeczoznawcę do spraw p-poż. Na początku miesiąca kwietnia br, w ramach bieżącej kontroli, dokonano przeglądu oznakowania i zabezpieczenia wszystkich obiektów. Dokonano uzupełnienia i wymiany zużytych elementów ochrony. Na chwilę obecną możemy stwierdzić, iż zabezpieczenie, oznakowanie i wyposażenie w sprzęt ochrony p-poż jest prawidłowe i zgodne z instrukcją. Elementem systemu zabezpieczenia p-poż, jaki pozostaje do wykonania, jest budowa punktu czerpalnego dla potrzeb ochrony p-poż. Konieczność budowy punktu p-poż. w miejscowości Parzęczew wynika bezpośrednio z obowiązku zabezpieczenia przewidzianej do realizacji kotłowni komunalnej na zrębki. Ponadto ww. inwestycja spowoduje skuteczne zabezpieczenie przeciwpożarowe całej jednostki osadniczej Parzęczew. W ramach inwestycji planuje się wykonać punkt o wydajności Q=50dm3/s, zlokalizowany na bazie istniejącego zbiornika wodnego. W ramach zadania zostanie wykonany punkt czerpania wody, droga dojazdowa manewrowa oraz oświetlenie terenu. Całość inwestycji została oszacowana na kwotę netto ok. 65,0 tyś złotych. Planowany termin wykonania tego przedsięwzięcia to okres III i IV kwartału bieżącego roku.