Badania wody i ścieków w 2016 roku

Przedmiotem Zamówienia jest prowadzenie: monitoringu kontrolnego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, monitoringu przeglądowego, monitoringu wynikającego z decyzji wodnoprawnych ( woda, ścieki, popłuczyny ), oraz badania przydatności wody do spożycia na stacjach uzdatniania wody, sieciach wodociągowych i oczyszczalniach ścieków będących w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie w 2016 roku. Termin składania ofert ? 15 grudnia 2015 roku, godzina 13.00.

 SIWZ-Badania WiS-2016

 Wynik przetargu-Badania-WiS-2016