Infrastruktura

Podstawowym przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie jest prowadzenie działalności w zakresie:

  • wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
  • kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
  • zaopatrzenia w energię cieplną;

Informację w zakresie infrastruktury komunalnej, jaką zarządza i administruje Zakład przedstawiamy w załączonych poniżej materiałach.

Infrastruktura Komunalna

System Kanalizacji Sanitarnej-Parzęczew

Kotłownia Komunalna-Parzeczew

System Sieci Ciepłowniczej-Parzęczew